Depozytariusz

1994

Depozytariusz to podmiot zapewniający, że TFI zarządzający funduszem działa zgodnie z prawem i statutem regulującym działalność funduszu. Posiada zasoby funduszu, kontroluje decyzje inwestycyjne TFI i reprezentuje inwestorów w sporach z TFI. Działalność depozytariuszy kontrolowana jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ze względu na szczególną rolę Depozytariusza w ochronie interesów inwestorów, prawo zabrania jakichkolwiek powiązań kapitałowych między nim a TFI.