Cena otwarcia (kurs otwarcia) i cena zamknięcia (kurs zamknięcia)

5031

Kurs otwarcia i kurs zamknięcia pozycji obliczany jest jako bieżąca cena rynkowa, która wynika z ofert kupna i sprzedaży na giełdzie. Zależy więc nie tylko od wartości kursów, ale i od wolumenu oferowanych transakcji.

Cena zamknięcia (kurs zamknięcia)

Cena zamknięcia jest pojęciem związanym z sesją handlową, podczas której mają miejsce transakcje giełdowe. Jest to cena ostatniej transakcji w danej sesji, a dokładniej cena zabezpieczenia, przy którym została zawarta ostatnia transakcja. W przypadku jednolitych notowań (tzw. Fixing) cena referencyjna jest ostatnią pojedynczą ceną danego papieru wartościowego, podczas gdy w obrocie ciągłym cena referencyjna ceny ustalonej na otwarcie danej sesji jest ceną zamknięcia z poprzedniego dnia .

Cena otwarcia (kurs otwarcia)

Cena otwarcia odnosi się do sesji giełdowej i oznacza kurs pierwszej transakcji danego instrumentu finansowego na sesji giełdowej. Cena otwarcia jest obliczana przed rozpoczęciem sesji i jest ustalana na podstawie zleceń otrzymanych przed otwarciem sesji. Obliczenia niezbędne do ustalenia ceny otwarcia są wykonywane po każdym zamówieniu zakupu lub sprzedaży. Cena otwarcia jest ustalana przez system transakcyjny danej giełdy (np. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, obliczenia wykonuje system informatyczny UTP). Przed rozpoczęciem sesji zlecenia od inwestorów są akceptowane (wtedy transakcje nie są zawierane), a zadaniem systemu jest zebranie wszystkich tych zleceń przed otwarciem sesji giełdowej i obliczenie na ich podstawie ceny otwarcia.

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie cena otwarcia ustalana jest podczas ustalania otwarcia.