Odsetek odzyskanych należności (niespłacanych)

694

Odsetek odzyskanych należności (niespłacanych)

Kwota, jaką inwestorzy inwestujący w obligacje odzyskują po ogłoszeniu upadłości. Cena obrotowa na rynkach przeterminowanych instrumentów dłużnych może zostać wykorzystana zamiast aktualnej wartości odzyskania. Podczas gdy odzyskanie w każdym przypadku będzie funkcją łącznej wartości podzielonych aktywów po odliczeniu kosztów upłynnienia, istnieje silna długoterminowa zależność pomiędzy prawnym pierwszeństwem roszczeń związanych z przeterminowaną obligacją oraz oczekiwanym odsetkiem odzyskania. Odsetek odzyskanej należności dla instrumentów dłużnych znajdujących się w obrocie publicznym może być mierzony według parametru LGD (loss given default) stosowanego w komercyjnych kredytach bankowych.