Podaż pieniądza

836

Podaż pieniądza, płynne aktywa posiadane przez osoby fizyczne i banki. Podaż pieniądza obejmuje monety, waluty i depozyty płatne na żądanie (rachunki czekowe).

Niektórzy ekonomiści uważają depozyty terminowe i oszczędnościowe za część podaży pieniądza, ponieważ takimi depozytami można zarządzać w ramach działań rządowych i są one zaangażowane w łączną działalność gospodarczą. Depozyty te są prawie tak samo płynne jak depozyty walutowe i na żądanie. Inni ekonomiści uważają, że depozyty we wzajemnych kasach oszczędnościowych, stowarzyszeniach oszczędnościowo-pożyczkowych i spółdzielniach kredytowych powinny być zaliczane do podaży pieniądza.

Zarząd Rezerwy Federalnej w Stanach Zjednoczonych i Bank Anglii w Wielkiej Brytanii regulują podaż pieniądza w celu ustabilizowania swoich gospodarek. Na przykład Rada Rezerwy Federalnej może kupować lub sprzedawać rządowe papiery wartościowe, rozszerzając w ten sposób podaż pieniądza (patrz polityka pieniężna).