Poradnik inwestora: jak przewidywać przyszłe ceny akcji

723
giełda gpw akcje

Z uwagi na spekulacyjny charakter akcji, przewidzenie przyszłego poziomu ich cen jest niemal niemożliwe. Ceny akcji wynikają głównie z poglądów inwestorów na temat przyszłych wyników spółek oraz oczekiwanego tempa wzrostu.

Inwestorzy zajmujący się analizą technicznązajmują się co prawda śledzeniem szczegółowych danych dotyczących historycznych poziomów cen w celu przewidywania ich przyszłych zachowań, jednak nie jest to metoda naukowa, a wiele informacji opiera się na trudno weryfikowalnych założeniach.

Inwestorzy posługujący się analizą fundamentalną, tacy jak Warren Buffett, szacują cenę akcji na podstawie analizy wyników finansowych spółek – starają się ustalić zależność między rynkową ceną akcji a wynikami przedsiębiorstw. Analiza fundamentalna sprawdza się jednak wyłącznie w horyzoncie długoterminowym. Jeżeli masz krótkoterminowe cele inwestycyjne, bardziej odpowiednia będzie dla Ciebie analiza techniczna

Przykład: w poniższym przykładzie postaramy się skorelować cenę rynkową akcji spółki z jej wynikami finansowymi, takimi jak wielkość sprzedaży, zyski i wartość. Celem jest przeanalizowanie danych fundamentalnych spółki za ostatnie 5 lat, a także podjęcie próby przewidzenia jej wyników w trakcie następnych 5 i 10 lat. Każda z notowanych na giełdzie spółek publikuje swoje roczne sprawozdania finansowe – bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Są w nich zamieszczane szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży, zysków i wartości netto. Analiza fundamentalna akcji wymaga przeanalizowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w celu skorelowania podanych w nich wyników z rynkową ceną akcji. Sprawozdania finansowe należy wykorzystywać do obliczania następujących parametrów finansowych:

  • sprzedaż na akcję (SPS)
  • zysk lub zysk netto na akcję (EPS)
  • (wartość netto – deprecjacja) na akcję (NWPS)

Dzięki wykorzystaniu powyższych parametrów można analizować zachowanie rynkowej ceny akcji w reakcji na wszelkie zmiany sprzedaży, zysków i wartości netto spółki. Przeprowadzenie analizy wyników finansowych obejmującej co najmniej ostatnie 5 lat pozwala natomiast lepiej zrozumieć wzorce zmian kursu akcji. Wybieraj spółki o najwyższej kapitalizacji rynkowej – ich akcje są mocniej skorelowane z wynikami finansowymi.

Przewidywania takie możesz również przygotowywać w oparciu o:

  • wiadomości dotyczące rynku: śledzenie najnowszych wieści dotyczących spółki pozwoli Ci przewidywać jej przyszłość na rynku.
  • wykresy kursu akcji spółki: jego przebieg pozwala formułować pewne przypuszczenia dotyczące przyszłego zachowania kursu akcji. Można go analizować, aby wybrać właściwy moment zakupu lub sprzedaży akcji.
  • wzrost obrotów: zaraz po wprowadzeniu do obrotu akcji nowej spółki inwestorzy chętnie je kupują i sprzedają. Wzrost obrotów jest oznaką pozwalającą mieć nadzieję na wzrost kursu. Spadek obrotów oznacza natomiast, że w przyszłości kurs akcji może nie mieć się najlepiej. Zakupu takich akcji należy raczej unikać.
  • punkty oporu: każda spółka ma do czynienia z „wąskimi gardłami” wzrostu. Powinieneś rozumieć wykresy techniczne, żeby wiedzieć, kiedy występują i czy spółka ma potencjał, by je pokonać. Możesz też nauczyć się rozpoznawać momenty, w których kurs akcji gorzej radzącej sobie spółki dotrze do poziomu wsparcia, by sprzedawać je jeszcze zanim ich cena poważnie spadnie;
  • przełamania: poważne transakcje zaczynają się po wprowadzeniu na rynek dużej liczby akcji i osiągnięciu przez nie określonej wartości. Uważaj na spółki, które symulują przełamanie i wprowadzają na rynek akcje, które nie osiągnęły jego poziomu;
  • zyski spółek: oprócz poznania akcji pod kątem analizy fundamentalnej i technicznej powinieneś być w stanie przewidzieć zachowanie jej kursu. Wzrost zysku wiąże się z wzrostem obrotów wynikającym z prawidłowej kondycji finansowej spółki;
  • współczynnik cena/zysk: możesz rozważyć zainwestowanie w akcje spółek charakteryzujących się niskim współczynnikiem cena/zysk, jeżeli stosunek zysku do kapitalizacji jest niski.

Jak wybrać moment wejścia na rynek

Przeanalizuj sytuację: przed nabyciem jakichkolwiek akcji trzeba przeprowadzić szczegółową analizę ich historii – wzorców, opinii analityków i wszystkich innych czynników, które się z nią wiążą. Będziesz musiał dokładnie przeanalizować tabele i wykresy, aby poznać maksima i minima ich kursu, a także określić przyczyny jego zmian. W rezultacie uzyskasz opartą na rzetelnych informacjach analizę, która pomoże Ci podjąć właściwą decyzję inwestycyjną w odpowiednim momencie.

Dostosuj się: określenie poziomu wejścia może być trudne – zwłaszcza jeżeli czeka się na spadek kursu. W rzeczywistości jeżeli analizujesz akcje, które już są dość drogie, ale mają potencjał dalszego przyspieszenia w przyszłości, możesz podjąć decyzję o zainwestowaniu natychmiast i zrealizować zysk później, gdy cena akcji wzrośnie. Przyglądaj się zatem kursowi i staraj się przewidywać jego zmiany. Twoja decyzja inwestycyjna powinna opierać się zarówno na opiniach ekspertów, jak i na Twojej własnej analizie. Chodzi o to, byś dostosował się do wybranego scenariusza i wybierał właściwe momenty w oparciu o dostępne dane.

Pamiętaj, że pomimo tego iż rynek akcji może przynosić naprawdę spore dochody, z natury jest ryzykowny i nieprzewidywalny. Przed zaangażowaniem prawdziwych pieniędzy zalecamy korzystanie z wyżej wymienionych narzędzi badawczych w najszerszym możliwym zakresie.