Biegli rewidenci sektora publicznego

1448

Biegli rewidenci sektora publicznego

Ogólny termin odnoszący się do działających na rzecz interesu publicznego biegłych rewidentów, których zadaniem jest weryfikacja efektywności i wydajności wydatków rządowych. W zależności od kraju, funkcja ta pełniona jest przez różne instytucje, np. Izbę Biegłych Rewidentów (UE), Główny Urząd Obrachunkowy (USA), Krajowy Urząd Obrachunkowy (Wielka Brytania), czy Izbę Kontroli (w innych krajach). Biegli rewidenci sektora publicznego mają nieco inny charakter i zakres zadań, niż rewidenci sektora prywatnego:

  • szerszy zakres badania, w tym analiza prawidłowości, zasadności i opłacalności wydatków ponoszonych ze środków publicznych;
  • ponieważ rewidenci sektora publicznego powoływani są przez rządowe organy ustawodawcze, cieszą się większą niezależnością przy przeprowadzaniu badania organów wykonawczych i administracyjnych;
  • raporty z przeprowadzonych badań przekazywane są organom ustawodawczym i podawane do wiadomości publicznej.

W większości, choć nie we wszystkich krajach, niezależność biegłych rewidentów sektora publicznego uznaje się za istotny aspekt ich autorytetu.