Nadzór w bankowości

825

Nadzór w bankowości

Ogólny opis procesu kontrolowania działań pracowników
odpowiedzialnych za wyniki banku. Obowiązki nadzorcze należy wykonywać
bez ingerowania w codzienną pracę oraz interweniując jedynie w sytuacjach,
kiedy jest to konieczne, w celu utrzymania dotychczasowego kursu. Siła i efektywność
nadzoru wynikają bezpośrednio z ludzkiej natury. Obserwowani pracownicy
zachowują się inaczej niż personel pozbawiony kontroli. Przykładem
nadzoru w bankowości jest nadzór kredytowy. Osoba pełniąca tę funkcję nie
podejmuje bezpośredniej decyzji kredytowej, ale analizuje portfel kredytowy
pod względem zgodności z polityką kredytową banku. Na wyższym szczeblu
zarząd (rada dyrektorów) nadzoruje kierownictwo pod kątem tworzenia warto-
ści dla akcjonariuszy oraz zarządzania ryzykiem. Nadzór to wywiązywanie się
ze swoich obowiązków przez kontrolowanie obowiązków innych. Stanowi on
jeden z elementów polityki kontroli i równowagi, która zapewnia integralność
i niezawodność struktury organizacyjnej stale borykającej się z problemem
agencji.