Odpisać kredyt

1499

Odpisać kredyt

Pozycja rozliczeniowa, która uznaje, że aktywa dotknięte utratą wartości nie mają dalszej
wartości do odzyskania, co wyklucza je z bilansu. Druga strona podwójnego księgowania dotyczy eliminacji rezerwy na straty, która została wcześniej utworzona, lub bezpośrednio rachunku zysków i strat. Rozważmy np. przeterminowany kredyt bankowy. Przewidując określoną stratę, bank wcześniej tworzy rezerwę na stratę z tytułu kredytu, uznając koszt. Później, po przeprowadzeniu procesu windykacyjnego, okazuje się, że niestety 100% kredytu zostanie nieodwracalnie utracone. Księgowanie będzie następujące:

Odpisać kredyt

Angielski termin charge-off jest stosowany jako synonim write-off. Ewentualna różnica między tymi pojęciami polega na tym, że write-off stanowi jedną z korekt rezerwy na straty z tytułu kredytów. Charge-off jest pozycją, która eliminuje aktywa i ich rachunki przeciwstawne, jeśli istnieją, z bilansu.

Odpisać kredyt 2