Rada ds. Standardów Niezależności

1351

Rada ds. Standardów Niezależności

Amerykański organ nadzorujący przestrzeganie standardów rachunkowości, zało- żony w 1998 roku w celu monitorowania i – w razie potrzeby – egzekwowania odpowiednich standardów niezależności biegłych rewidentów. Powołanie Rady miało zapobiegać oczywistym przypadkom konfliktu interesów w sytuacjach, gdy biegli rewidenci byli jednocześnie posiadaczami akcji badanych spółek. Poważniejszą kwestią były obawy, że firmy zajmujące się kompleksowym doradztwem profesjonalnym mogą nie oprzeć się pokusie poświęcenia rygorystycznych standardów badania sprawozdań finansowych na rzecz konkurującego interesu ekonomicznego. Pod koniec lat 90., przy zwyżkującym rynku giełdowym, nadzorująca Radę amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ze szczególną uwagą skupiała się na niezależności biegłych rewidentów. W efekcie, działając poprzez Radę, Komisja zarządziła rozbicie firm zajmujących się kompleksowym doradztwem profesjonalnym.

Rada ds. Standardów Rachunkowości (Wielka Brytania)

Organ ustanawiający standardy rachunkowości w Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej), będący odpowiednikiem amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej. Patrz także anglosaska tradycja księgowa.