Rejestracja zabezpieczenia

810

Rejestracja zabezpieczenia

Wpis do publicznego rejestru, z którego wynika, że wymienieni we wpisie wierzyciele mają prawo do przedmiotu zabezpieczenia w postaci konkretnego składnika majątku. W przypadku pokrywania się różnych roszczeń do tego samego składnika aktywów obowiązuje zasada „kto pierwszy zarejestrował, ten ma priorytet”. Rejestracja zabezpieczenia jest bardzo istotna dla jego jakości. Dwojako zwiększa ona możliwości egzekucji należności z zabezpieczeń. Po pierwsze, organ prowadzący rejestr sprawdza (choć nie może zagwarantować), czy dokumenty potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia nie zawierają wyraźnych wad. Po drugie, jeśli rywalizujący ze sobą wierzyciele sprawdzą wpis w rejestrze, mają szansę wcześniej dowiedzieć się o możliwości powstania podwójnego obciążenia aktywów. Zabezpieczenia rejestruje się w odniesieniu do nieruchomości (hipoteka, zastaw, na ustalonym elemencie majątku), wyposażenia, zapasów, należności (cesja długów księgowych) i aktywów korporacyjnych o charakterze parasolowym (zastaw ruchomy).