Sąd giełdowy

1076

Sąd giełdowy jest to sąd polubowny, którego zadaniem jest rozstrzyganie sporów pomiędzy uczestnikami transakcji na giełdzie oraz pomiędzy spółką GPW a jej akcjonariuszami.

Kilkudziesięciu sędziów wybieranych jest przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na trzyletnią kadencję, przy czym stanowisko to nie może być zajmowane przez sędziego państwowego.

Przesłuchania przed sądem giełdowym są niejawne, a osoby postronne mogą je przesłuchiwać jedynie wtedy, gdy zwrócą się do składu sędziowskiego i uzyskają jego zgodę.