Storna (zapisy korygujące)

1563

Storna (zapisy korygujące)

Wpisy wprowadzane do ksiąg w trakcie (lub na koniec) cyklu obrachunkowego w celu poprawienia błędów odkrytych w księgach. Na storno składają się dwie czynności: 1) wprowadzenie do ksiąg zapisu po stronie Debet i Credit będącego odwrotnością odkrytego błędnego zapisu, 2) poprawne wprowadzenie pozycji. Błędy możemy podzielić na dwie kategorie: błędy w obrębie jednego składnika sprawozdania (wynikające zazwyczaj z błędnej klasyfikacji pozycji) i błędy „pomiędzy” składnikami sprawozdania (które zniekształ- cają zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat). Te ostatnie mają poważniejszy charakter, ale z czasem często korygują się same. W razie odkrycia błędu, storna wprowadza się do dziennika i księguje w odnośnej księdze. Jeżeli błąd zostanie odkryty przy zamykaniu ksiąg, eliminuje się go przez wprowadzenie korekty. Patrz też eliminacja korekt z końca okresu.

Storna (zapisy korygujące)