Wyjątki od ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (USA)

1502

Wyjątki od ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (USA) – Exceptions to GAAP (USA)

Różne dozwolone odstępstwa od obowiązujących w USA standardów rachunkowości, dopuszczone w celu zapewnienia niezbędnego stopnia elastyczności w sprawozdawczości finansowej. Wyjątki te dzielą się na trzy kategorie:

  • Dopuszczenie stosowania uprzednio obowiązujących standardów po wprowadzeniu nowego standardu;
  • Wyjątki dopuszczone w okresie przejściowym w celu ograniczenia wpływu przejścia na nowy standard;
  • Wyjątki dopuszczone w celu uzyskania pożądanego efektu księgowego.

Drobiazgowość obowiązujących w USA sformalizowanych (opartych na ściśle określonych przepisach) standardów rachunkowości wynika w przeważającej mierze z wymienionych wyjątków. Ich ograniczenie znacznie obniżyłoby poziom szczegółowości i zło- żoności amerykańskich standarów i – wraz z przejściem na standardy rachunkowości oparte na ogólnych zasadach – mogłoby zapewnić lepsze odzwierciedlenie rzeczywisto- ści finansowej.