Autoryzować

997

Autoryzować

Formalne zatwierdzanie pewnych aspektów transakcji udzielenia kredytu w bankowym systemie podejmowania decyzji, które wymaga aprobaty pracownika wyższego szczebla w  miarę jak wzrasta ryzyko związane z udzielaniem danego kredytu. Autoryzacja polega na sprawdzeniu statusu transakcji w celu odróżnienia czynności dozwolonych od zabronionych. Jest to szczególnie ważny rodzaj kontroli wewnętrznej w banku, w którym duża liczba transakcji przeprowadzana jest w zdecentralizowanym systemie, obsługiwanym przez wielu pracowników. Spółka może przekroczyć stan swojego rachunku tylko wtedy, jeśli zostanie to zatwierdzone przez upoważnionego inspektora kredytowego.