CZY POSZUKIWANIE I WYDOBYCIE GAZU Z ŁUPKÓW POWODUJE TRZESIENIA ZIEMI?

716

Według danych służby geologicznej Oklahomy w zeszłym roku odnotowano rekordową liczbę trzęsień ziemi w ciągu 3 Richter. Było ich 584 – więcej niż w ciągu ostatnich 30 lat.

„Nie ulega wątpliwości, że większość tych trzęsień ziemi jest spowodowana pompowaniem wody pod ziemią” – mówi Bill Ellsworth z Federalnej Agencji Geologicznej.

Firmy poszukujące i wydobywające węglowodory ze skał łupkowych wykorzystują płyn po przeróbce, wstrzykując go pod ziemię z wierceniem otworów bezpośrednio w zubożonym polu. Według federalnej służby geologicznej powoduje destabilizację tektoniczną na tym obszarze.

Przedstawiciele branży zwracają jednak uwagę, że w ten sposób wstrzykiwanie wody jest praktykowane od ponad 60 lat, a na niektórych obszarach, na których pojawiają się nowe trzęsienia ziemi, nie ma otworów wiertniczych i odwrotnie. Firmy bronią swoich przedsięwzięć, które są ważnym źródłem dochodów podatkowych Oklahomy – czytamy w BiznesAlert.pl.

Zagadnienia związane z możliwością wystąpienia wstrząsów sejsmicznych podczas poszukiwań gazu łupkowego zostały dokładnie przeanalizowane w raporcie „Środowisko i poszukiwania gazu łupkowego”, który na zlecenie GDOŚ został przeprowadzony przez konsorcjum złożone z Państwowego Instytutu Geologicznego, Główny Instytut Górnictwa, AGH i Politechnika Gdańska.

Jak wyjaśnił dr hab. Marek Jarosińki z PIG-PIB, szczelinowanie hydrauliczne nie jest odczuwalne na powierzchni ziemi. Jedynym mechanizmem, który mógłby spowodować zagrożenie na powierzchni, byłoby zainicjowanie naturalnego wstrząsu sejsmicznego, który uwolniłby energię odkształceń tektonicznych nagromadzonych w skale. Zjawisko inicjowania naturalnego szoku sejsmicznego ze szczelinowaniem łupków znaleziono m.in. w Europie w Blackpool w Wielkiej Brytanii.

Wstrząs pękający może być jedynie słabszy niż wstrząsy występujące naturalnie w tym obszarze, ponieważ w wyniku wzrostu ciśnienia podczas szczelinowania energia może zostać uwolniona przy niższym poziomie skutecznego obciążenia. Zatem indukcja zjawisk sejsmicznych nie jest dodatkowym czynnikiem zagrożenia, ale może jedynie przyczynić się do przyspieszenia wystąpienia szoku na danym obszarze.

Jednym z czynników znacznie zwiększających bezpieczeństwo szczelinowania w Polsce jest duża głębokość potencjalnych kompleksów łupkowych. Badane obszary należą do najcichszych pod względem aktywności sejsmicznej w Europie, więc prawdopodobieństwo wstrząsów filcowych wywołanych tutaj operacjami szczelinowania jest wyjątkowo niskie.

Przy dobrej diagnozie geofizycznej otwory są rozmieszczone w taki sposób, że pęknięcia hydrauliczne nie docierają do stref uskoków, ponieważ znacznie zmniejsza to skuteczność procedury. Dlatego unika się błędów nie tylko ze względów bezpieczeństwa, ale przede wszystkim ze względów ekonomicznych, co stanowi przypadek synergii między bezpośrednim interesem inwestora a ochroną środowiska.