Obciążenie

769

Obciążenie

Prawo do mienia posiadane przez osoby inne niż właściciel. Obciążenie może obejmować służebność (tj. prawo przejazdu lub prawo pierwokupu itp.), dzierżawę bądź prawo do przedmiotu zabezpieczenia (inaczej: zastaw). Możemy też powiedzieć: „mienie zostało obciążone”. Dla pożyczkodawcy jest to istotne, ponieważ obciążenia zazwyczaj obniżają wartość likwidacyjną majątku, zwłaszcza nieruchomości. Podczas szacowania zabezpieczenia kredytu hipotecznego należy również uwzględnić obciążenia.

Obciążenie (potoczne)

Prawo do aktywów, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenia majątkowe kredytu. Na przykład kredytodawca może stwierdzić: „Nasz bank posiada zastaw na tym składniku majątku”. Kluczową funkcją zastawu jest to, że pozwala właścicielowi będącemu stroną trzecią na użytkowanie danego aktywu, dzieląc jednocześnie część prawa własności z posiadaczem zastawu. Zastaw jest rodzajem obciążenia.