Prawo pierwokupu

894

Prawo pierwokupu

Przywilej odkupienia określonych składników majątku za oferowaną na rynku cenę. Przywilej ten jest odpowiednikiem warunkowej (tzn. uzależnionej od tego, czy przedmiot wystawiono na sprzedaż) opcji zakupu, przy czym posiadacz opcji nie ma obowiązku zawarcia transakcji. Prawo pierwokupu przyznaje się zwykle komuś, kto zainteresowany jest ochroną swojej obecnej inwestycji (np. właścicielowi sąsiedniej działki czy też większościowemu udziałowcowi spółki). Choć teoretycznie sprzedawca nie powinien stracić („zawsze uzyskam cenę rynkową”), prawo pierwokupu utrudnia nieraz proces sprzedaży i zmniejsza płynność aktywów. Potencjalni nabywcy będą niechętnie dążyć do transakcji, wiedząc, że do ewentualnego przejęcia przedmiotu sprzedaży szykuje się strona trzecia.