Różnice przejściowe i różnica trwała

3512

Różnice przejściowe

Różnice pomiędzy wartością księgową aktywów lub zobowiązań a podstawą opodatkowania tych aktywów i zobowiązań. Zostaną one wyeliminowane wraz z upływem czasu przez bieżące wyliczanie przyszłego dochodu do opodatkowania. W konsekwencji zobowiązania z tytułu podatku dochodowego dotyczące różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a warto- ścią księgową zostaną spowodowane przez:

  • Zwiększenia z tytułu wzrostu dochodu do opodatkowania
  • Zmniejszenia z tytułu odliczeń od dochodu do opodatkowania.

Pojęcie różnic przejściowych (ang. temporary differences) jest powiązane z różnicami przejściowymi (ang. timing differences), ponieważ wszystkie timing differences są przej- ściowe, ale temporary differences obejmują niektóre różnice trwałe, zdefiniowane w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 12 „Podatki dochodowe”.

Różnica trwała

Trwała różnica między kwotą zysku wykazaną w sprawozdawczości finansowej a kwotą zysku podlegającą opodatkowaniu. Zazwyczaj ma ona swoje źródło w fakcie, że władze podatkowe nie zezwalają na odliczanie od podstawy opodatkowania pewnych kosztów (np. przekraczających limit wydatków na fundusz reprezentacyjny). Porównaj z różnicą przejściową.