Sesje giełdowe

1576

Handel na giełdzie odbywa się w ściśle określonym miejscu i czasie. Sesje giełdowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:05 w miejscu zwanym „parkietem giełdowym” w siedzibie Giełdy.

Na giełdzie cena (kurs) papieru wartościowego ustalana jest na podstawie zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Określenie kursu (ceny), po której odbywa się transakcja, następuje poprzez dwa różne systemy ustalania ceny:

  • w systemie kursu jednolitego, w którym notowania opierają się na procedurze fixingu, tj. ustalenia ceny papieru wartościowego na podstawie wcześniej złożonych zleceń. W systemie tym wszystkie transakcje na dany papier wartościowy zawierane są po tej samej cenie.
  • w systemie kursu ciągłego, w którym cena papieru wartościowego zmienia się z transakcji na transakcję. Transakcje zawierane są na podstawie zleceń otrzymywanych na bieżąco i realizowane po różnych cenach.

Papiery wartościowe w systemie kursu jednolitego są notowane z dwukrotnym określeniem kursu nazywanym fixingiem. Każdy papier wartościowy musi być notowany w jednym z tych systemów.

System notowań ciągłychakcje o największej płynności (wprowadzone do obrotu na rynku podstawowym), obligacje, instrumenty terminowe, certyfikaty inwestycyjne, prawa poboru (do akcji notowanych w systemie ciągłym), prawa do nowych akcji (do akcji notowanych w systemie ciągłym
System notowań jednolitych z dwukrotnym określaniem kursuakcje o średniej płynności (wprowadzone do obrotu na rynku równoległym), akcje o niskiej płynności (wprowadzone do obrotu na rynku wolnym), prawa poboru (do akcji notowanych w systemie jednolitym), prawa do nowych akcji (do akcji notowanych w systemie jednolitym)