Trybunał Obrachunkowy (UE)

1646

Trybunał Obrachunkowy (UE) – Court of Auditors (EU)

Rewident sektora publicznego Unii Europejskiej (dawniej Izba Biegłych Rewidentów). Określenie „trybunał” odzwierciedla mandat do rozpatrywania wszelkich przypadków łamania prawa lub rażąco niewłaściwego zarządzania (nie zaś do uwierzytelniania unijnej sprawozdawczości finansowej). Ponadnarodowe relacje Trybunału z izbami biegłych rewidentów w poszczególnych państwach członkowskich wymagają jeszcze pełnego uporządkowania. (Trybunał zatrudnia niespełna 1000 pracowników, czyli niewiele w porównaniu z tysiącami biegłych rewidentów sektora publicznego zatrudnionych łącznie w krajach UE.) Uprawnienia Trybunału Obrachunkowego nie są wystarczająco szerokie, aby umożliwić mu kwestionowanie fundamentalnych polityk unijnych. Podobne organy w niektórych krajach podejmują tę samą rolę pytając, czy ich rządy dobrze zagospodarowały powierzone im środki. Biorąc pod uwagę wielkość wydatków unijnych oraz ich charakter (szerokie udzielanie dotacji), Unii Europejskiej niewątpliwie potrzebne jest takie „finansowe sumienie”.

Trybunał Obrachunkowy