Wartość użytkowa

2428

Wartość użytkowa

Wartość środka produkcji ustalona na podstawie jego zdolności produkcyjnych lub pośredniego wkładu do osiąganych dochodów. Wartość użytkowa różni się od wartości możliwej do uzyskania ze sprzedaży. Specjalistyczna maszyna, której wartość przy sprzedaży na złom byłaby znikoma, może mieć znaczną wartość użytkową dzięki zdolności wytwarzania produktów, które można sprzedać na rynku. Aby można było mówić o wartości użytkowej aktywów, muszą one odgrywać jakąś rolę w produkcji, wyznaczaną nie tylko przez zakres, lecz również wartość produkcji. Koncepcja wartości użytkowej jest bardzo zbliżona do wartości utraty (kosztu utraty), choć nastawiona jest nie tyle na ścisłe określenie wartości danego składnika aktywów, co raczej na uzasadnienie jego wartości bilansowej wyrażonej jako koszt historyczny pomniejszony o umorzenie. Patrz także wartość bilansowa oparta na koszcie historycznym i wartość odzyskiwalna.