Zróżnicowany system wyceny pozycji bilansowych

1487

Zróżnicowany system wyceny pozycji bilansowych

Sprawozdawczość finansowa, w której wartości bilansowe poszczególnych pozycji wycenione są różnymi metodami. Zgodnie ze standardami rachunkowości obowiązującymi w większości krajów, aktywa i zobowiązania wykazywane są w warto- ściach stanowiących rezultat różnych pomiarów księgowych. Większość z nich opiera się na koszcie historycznym, pomniejszonym o umorzenie i ewentualną utratę wartości. Inne pozycje wykazuje się w wartości godziwej, ustalonej albo w odniesieniu do wartości rynkowej, albo na podstawie oszacowania. Ponieważ zadaniem sprawozdawczości finansowej nie jest dokonywanie wyceny, lecz śledzenie przeszłych wyników, koszt historyczny zazwyczaj jest zadowalającą miarą wartości. Nie dotyczy to jednak przypadków, w któ- rych nastąpiła zasadnicza zmiana wartości ekonomicznej, uzasadniająca przyjęcie innej miary. Zwolennicy reform rachunkowości twierdzą, że przyjęcie dla wszystkich pozycji bardziej klarownego pomiaru w postaci wartości godziwej byłoby warte swej ceny.

zróżnicowany system wyceny pozycji