Wycena przy założeniu kontynuacji działalności

1383

Wycena przy założeniu kontynuacji działalności

Wycena aktywów dokonywana przy założeniu, że przedsiębiorstwo kontynuować będzie działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. W znaczeniu operacyjnym, założenie takie można poczynić, gdy przedsiębiorstwo nie ma trudności ze zbytem ani kupnem towarów, i nie musi uciekać się do desperackich i nieekonomicznych posunięć. Wycena przy założeniu kontynuacji działalności jest istotna dla wszystkich przedsiębiorstw – ma ona jednak szczególne znaczenie dla tych, których baza rzeczowych aktywów trwałych jest niewielka, w połączeniu z wysokimi oczekiwaniami co do przyszłego przepływu środków pieniężnych (co jest charakterystyczne dla branży usługowej). Zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, założenie kontynuacji działalności pozwala na wycenę aktywów trwałych według ich kosztu historycznego. Uzasadnia to nieuwzględnianie wartości rynkowej czy wartości likwidacyjnej aktywów trwałych, ponieważ są one istotne jedynie w przypadku zaprzestania działalności. Wartość aktywów trwałych dla przedsiębiorstwa opiera się na ułatwianiu przez nie przebiegu cyklu operacyjnego. Patrz również zastrzeżenie z uwagi na niezdolność do kontynuacji działalności.