Dźwignia operacyjna

2491

Struktura kosztów charakteryzująca się wysokim udziałem kosztów stałych, co powoduje niestabilność zysku przy wahaniach wielkości sprzedaży. Dźwignia operacyjna, podobnie jak dźwignia finansowa, wyraża się właściwą sobie optymalną relację ryzyka i zwrotu. Inwestycje w aktywa trwałe i zdolności produkcyjne często przynoszą wzrost wydajności, obniżenie kosztów zmiennych i zwiększenie jednostkowej marży na pokrycie kosztów stałych. Jednak ubocznym ich skutkiem może być zwiększenie niestabilności ogólnej kwoty zysku, zwłaszcza w przedsiębiorstwie wrażliwym na zmiany ogólnej koniunktury gospodarczej. W powiązaniu z  ryzykiem wynikającym z  dźwigni finansowej – wymagającej terminowego regulowania zobowiązań kredytowych w celu uniknięcia niewypłacalności, nieprzestrzegania warunków umów i zagrożenia dla kontynuacji działalności) – zbyt wysoka dźwignia operacyjna może być źródłem trudno- ści finansowych. Patrz również analiza koszt-wolumen-zysk i efekt dźwigni operacyjnej.

Dźwignia operacyjna

Efekt dźwigni operacyjnej

Miara wpływu, jaki dźwignia operacyjna wywiera na zysk netto w  wyniku wahań poziomu sprzedaży.

Efekt dźwigni operacyjnej