Efektywność finansów i rachunkowości

1582

Efektywność finansów i rachunkowości

Miara efektywności działu finansowego w dużym przedsiębiorstwie. Efektywność taką można mierzyć na różne sposoby: udziałem w łącznych kosztach, liczbą pracowników, wolumenem transakcji w przeliczeniu na etat, czasem sporządzania budżetów lub sprawozdań finansowych itp. Uwzględnienie efektywności finansów i rachunkowości jest związane z próbą zastosowania zasad „oszczędnej produkcji” (tj. dążenia do eliminacji wszelkiego marnotrawstwa, powtarzania działań itp.) do funkcji tradycyjnie pełnionej przez centralę, której nie dotyczyły problemy wydajności (zwłaszcza, że rachunkowość często ukierunkowana jest głównie na spełnienie wymogów prawnych). Innym problemem dotyczącym działu finansowego jest to, czy w ogóle powinien on stanowić ośrodek kosztów. Działalność finansowa (w ramach obrotu i inwestowania) często może zapewnić zysk, choć może pociągać za sobą zagrożenia przy podejmowaniu nadmiernego ryzyka.