Hedging dynamiczny i naturalny

2010

Hedging dynamiczny

Każdy rodzaj hedgingu wymagający stałych zmian zabezpieczenia wobec zmieniającej się ekspozycji na ryzyko. Jest to konieczne, ponieważ ryzyko danego elementu, przed którym chroni zabezpieczenie, może z  czasem ulec zmianie. Hedging dynamiczny wymaga położenia większego nacisku na zarządzanie ryzykiem, by zapewnić osiągnięcie zamierzonych celów. Jest on przeciwieństwem immunizacji portfelem obligacji.

Hedging dynamiczny

Hedging naturalny

Zabezpieczenie stosowane na rynku transakcji kasowych. Nie wymaga ono stosowania instrumentów pochodnych ani transakcji terminowych typu „futures”. Na przykład przedsiębiorstwo uzyskujące przychody w walucie obcej posiada naturalne zabezpieczenie w postaci zadłużenia denominowanego w tej samej walucie; róż- nice kursowe związane z zadłużeniem będą niwelowały różnice kursowe zwią- zane ze strumieniami przychodów.