Polityka skarbowa (w  przedsiębiorstwie)

1297

Wytyczne przestrzegane w codziennym zarządzaniu krótkoterminowymi źródłami środków pieniężnych i kredytu. Polityka skarbowa ma największy wpływ na księgowość odnoszącą się do kapitału obrotowego, z wyjątkiem zapasów (które podlegają uwarunkowaniom rynkowym i produkcyjnym). Główne zadania polityki skarbowej skupiają się na następujących dziedzinach:

Polityka skarbowa

Polityka skarbowa powinna być dostosowana do ogólnej sytuacji strategicznej przedsiębiorstwa. Przykładowo, przedsiębiorstwo działające na rynku o wysokim stopniu cykliczności potrzebuje interwencyjnego zapasu środków pieniężnych na wypadek spadku koniunktury. Polityka skarbowa jest zazwyczaj jednym z tematów omawianych w sprawozdaniu zarządu w raporcie rocznym. Użytkowników sprawozdania finansowego interesuje, jak przedsiębiorstwo zarządza swoją płynnością, ponieważ od tego zależy wypłacalność. Patrz również dyrektor finansowy.