Istotność/Istotny przepływ pieniężny

1125

Kryterium rozstrzygające, jakie informacje powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji. Przydatność ma ścisły związek z ekonomiczną zasadą optymalizacji w okresie krańcowym (czyli w dowolnym momencie, począwszy od chwili obecnej): aby osiągnąć maksymalny zysk, wielkość produkcji musi znajdować się na poziomie, gdzie przychód krańcowy równy jest kosztowi krań- cowemu. Kwestia istotności jest bardzo ważna przy planowaniu wydatków inwestycyjnych. Przy podejmowaniu decyzji powinno się brać pod uwagę jedynie te elementy, na które decyzja będzie mieć wpływ (czyli uwzględniać jedynie przyszłość). Zgodnie z powyższym, istotny jest koszt utraconych korzyści, podczas gdy koszty poniesione nieodwołalnie są nieistotne.

Istotny przepływ pieniężny

Istotność przepływu pieniężnego