Kapitał ryzyka i kapitał wykorzystany

1122

Kapitał ryzyka

Szerokie pojęcie dotyczące wszelkich źródeł finansowania – zazwyczaj kapitału własnego, który jest przygotowany na podję- cie dużego ryzyka w zamian za perspektywę dużych zwrotów (30% i więcej). Na przykład kapitał ten może być alokowany w innej spółce, restrukturyzacji bądź też specjalnej transakcji, jaką może być wykup lewarowany. Najczęściej dostarczają go fundusze hedgingowe, kapitał prywatny, kapitał wysokiego ryzyka i venture capitalists, czyli osoby lub fundusze inwestujące krótko- lub średnioterminowo w ryzykowne przedsięwzięcia.

Kapitał wykorzystywany (zaangażowany)

Stały kapitał, jaki przedsiębiorstwo wykorzystuje w  działalności gospodarczej (w odróżnieniu od kapitału „przejściowego”, który można łatwo upłynnić). Na kapitał wykorzystywany można patrzeć z dowolnej strony bilansu. Z równania rachunkowego widać, że „kapitał” będący długoterminowym źródłem finansowania spółki jest przeznaczany na aktywa trwałe i kapitał obrotowy.

Kapitał wykorzystywany

W przypadku wewnętrznych jednostek operacyjnych lub „działów” podmiotu prawnego nie ma odrębnych źródeł kapitału własnego czy zadłużenia długoterminowego. „Kapitał” jednakże jest równoznaczny z aktywami trwałymi i kapitałem obrotowym działu (które można zmierzyć). Wartość kapitału wykorzystywanego stosowana jest w  obliczeniach wyników osiąganych przez centra inwestycyjne. Patrz zysk rezydualny. Warto zwrócić uwagę na sposób traktowania aktywów obrotowych. Jedynie nadwyżkę aktywów obrotowych nad zobowiązaniami krótkoterminowymi (czyli kapitał obrotowy) uznaje się za część kapitału stałego. Jest to uzasadnione faktem, że zobowiązania krótkoterminowe są pozycją tymczasową i niejako spontaniczną. Ich wielkość podąża za poziomem aktywów obrotowych, w ten sposób automatycznie je finansując. Biorąc jednak pod uwagę, że cykl operacyjny potrzebuje aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych do utrzymania ciągłości sprzedaży, mogą one stanowić również element stały. Przykładowo, „krótkoterminowy” kredyt bankowy mo- że stanowić stałą pozycję w bilansie, jeżeli linia kredytowa jest odnawialna.