Koncesja (handlowa)

1095

Przyznane jednej stronie, zwanej „koncesjonariuszem”, podmiotowe prawo do prowadzenia działalności i wykorzystywania nazwy posiadanej lub kontrolowanej przez inną stronę, zwaną „licencjodawcą” lub „koncesjodawcą”. Przyznanie takiego prawa jest zazwyczaj uzależnione od spełnienia przez koncesjonariusza okre- ślonych minimalnych standardów i/lub posiadania odpowiednich kwalifikacji. Zapłatą za korzystanie z licencji są opłaty licencyjne. Udzielanie koncesji służy kilku celom:

  • informuje konsumentów, kto jest upoważniony do prowadzenia danej dzia- łalności lub wykorzystywania nazwy marki,
  • daje koncesjonariuszowi dostęp do know-how i  dostaw produktów oraz uczestnictwo w sieci franczyzowej,
  • daje licencjodawcy możliwość szybszego rozwoju, ponieważ posiadacze licencji zazwyczaj przyjmują na siebie część kosztów inwestycji i ryzyka; licencjodawcy mogą również w ten sposób penetrować rynki, na które inaczej nie zdecydowaliby się wejść.

W niektórych przypadkach licencja/koncesja stanowić może wartość niematerialną i prawną w zakresie, w jakim umożliwia przedsiębiorstwu generowanie wyższego zysku.