Kupiec ostatniej szansy

924

Rozszerzenie tradycyjnej roli banków centralnych i organów regulacyjnych bę- dących pożyczkodawcami ostatniej szansy (patrz Kompendium terminów bankowych po polsku i angielsku) do kupna trudno zbywalnych papierów wartościowych w  sytuacji kryzysu kredytowego. Na przykład podczas kryzysu substandardowych kredytów w roku 2008 papiery wartościowe z zabezpieczeniem hipotecznym do tego stopnia utraciły wartość na nerwowych rynkach, że straty według wyceny rynkowej zagrażały wypłacalności wielu firm inwestycyjnych. Jeszcze większym zagrożeniem było przyhamowanie kredytów hipotecznych w USA i Wielkiej Brytanii, co odbiło się na wydatkach konsumentów i  ogólnym stanie gospodarki. W odpowiedzi na to władze tych krajów musiały przystąpić do działania i wykupić te papiery wartościowe, co w dużej mierze uzasadnione było tymczasowym spadkiem ich wartości na rozchwianych rynkach. Taki uznaniowy handel przy użyciu pieniędzy podatników jest nietypowy i sprzeczny z zasadą zniechęcania do pokusy nadużycia wynikającej z subsydowania cen aktywów.