Prawo bankowe

939

Prawo bankowe

Przepisy prawne regulujące wydawanie licencji bankowych i tworzące ramy prawne dla funkcjonowania banków komercyjnych. Mimo że prawo bankowe nie jest jednolite w  skali międzynarodowej, służy ono realizacji wspólnych celów, do których należą: ochrona funduszy powierzonych przez depozytariuszy, promowanie efektywności ekonomicznej
przez popieranie konkurencyjności, świadczenie różnego rodzaju usług bankowych oraz tworzenie ram prawnych. Zwykle prawo bankowe reguluje następujące aspekty działalności banków (wyznacznikiem działalności bankowej jest najczęściej przyjmowanie depozytów od ludności):

Prawo bankowe

W prawie bankowym większości krajów wyróżnić można było dwie podstawowe tendencje. Najpierw dominował duch liberalizacji – banki traktowano jak komercyjne przedsiębiorstwa, których działalność była w coraz mniejszym stopniu ograniczana i chroniona przed konkurencją; tendencję tę określa się jako deregulację. Potem jednak nastał kryzys kredytowy lat 2007–2009, a wraz z nim wahadło wróciło na pozycję ponownej regulacji. Ponadto globalizacja wymusza coraz większą harmonizację prawa bankowego, np. wewnątrz UE.