Prezentacja sprawozdania finansowego

1556

Prezentacja sprawozdania finansowego

Sposób przedstawienia rzeczywistości finansowej przedsiębiorstwa użytkownikom sprawozdań finansowych. Wiele z zasad dotyczących prezentacji sprawozdań narzucają obowiązujące przepisy. Nieodparta logika zasad rachunkowości sprawia natomiast, że bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa itp., są niemal uniwersalnymi czę- ściami sprawozdań finansowych. Dodatkowo, aby zwiększyć porównywalność, większość standardów rachunkowości nakłada określone wymogi w zakresie sposobu ujawniania informacji (odnośnie treści, układu, zakresu informacji itp.). Jednak w obrębie tych obowiązkowych wymogów, przedsiębiorstwa mają zwykle pozostawioną pewną dowolność w zakresie sposobu przedstawiania swojej działalności. Za wskazówki mogą im służyć pewne ustalone konwencje (np. bilans typu anglosaskiego lub kontynentalnego), praktyki przyjęte w danej branży, sposób postrzegania potrzeb użytkowników oraz własna dba- łość o dobrą jakość sprawozdawczości.

Prezentacja sprawozdania finansowego

Prezentacja sprawozdania finansowego ukazująca relację między zyskiem księgowym a podstawą opodatkowania

Opracowana w Szwecji metoda prezentacji sprawozdań finansowych, ukazująca relację między zyskiem obliczonym w oparciu o standardy rachunkowości, a dochodem stanowiącym podstawę do naliczenia podatku dochodowego. Skumulowane kwoty wykazywane są w bilansie jako „opodatkowany i nieopodatkowany kapitał własny”.