Standardy badania sprawozdań finansowych – Standardy rewizji finansowej

1442

Standardy badania sprawozdań finansowych – Standardy rewizji finansowej

Wymagania w zakresie należytego przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych i wydawania opinii o ich spójności, rzetelności i zgodności ze standardami rachunkowości. Choć wymagania te są obszerne i szczegółowe, najważniejsze ich elementy można streścić w następujących podpunktach:

  • Niezależność i obiektywność biegłego rewidenta;
  • Odpowiednia wiedza o przedsiębiorstwie;
  • Ocena kontroli wewnętrznej;
  • Wyraźne uwzględnienie nieodłącznych obszarów ryzyka księgowego;
  • Zebranie wystarczających dowodów rzeczowych;
  • Udokumentowanie wniosków.

W zależności od kraju, standardy rewizji finansowej ustalane są przez organizacje zawodowe zrzeszające biegłych rewidentów i/lub organy nadzorujące przestrzeganie standardów rachunkowości. Poszczególne firmy mogą także rozwijać własne standardy na bazie minimalnych wymaganych standardów badania. Podobnie jak w przypadku standardów rachunkowości, istnieje trend do harmonizacji światowych standardów rewizji finansowej. Zobacz także ogólnie przyjęte standardy badania sprawozdań finansowych i Rada Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych.

Standardy badania sprawozdań finansowych - Standardy rewizji finansowej