Świadczenia pracownicze, dodatkowe

1480

Świadczenia pracownicze, dodatkowe

Dodatkowe wynagrodzenie zapewniane pracownikom przez pracodawców jako uzupeł- nienie pensji. Świadczenia takie są często połączone w pakiet lub „program”. Niektóre popularne świadczenia obejmują grupowe okresowe ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie medyczne i programy emerytalne. Inne mogą obejmować określone korzyści, takie jak samochód służbowy (popularny w Europie) lub program udziału w zyskach. Świadczenia pracownicze są często korzystnie traktowane przez przepisy regulujące podatek dochodowy i tym samym są bardziej podatkowo opłacalnym sposobem wynagradzania pracowników. Celem świadczeń pracowniczych jest przyciągnięcie dobrych pracowników, zwiększenie lojalności wobec pracodawcy i zapewnienie motywacji. Poza tym, spółki mogą często dokonywać zakupów hurtowych po cenach niższych niż osoby indywidualne. Świadczenia pracownicze mogą mieć istotny wpływ na łączne koszty pracy i prowadzić do obniżenia konkurencyjności. Generalnie, spółki powinny ujmować koszt świadczeń pracowniczych w miarę uzyskiwania praw do świadczeń przez pracowników (nie zaś w momencie faktycznej wypłaty) i wyceniać ich koszt w wartości godziwej. W niektórych przypadkach, gdy płatność jest odroczona lub uwarunkowana niepewnymi przyszłymi zdarzeniami, pomiar wartości godziwej jest trudny