Ubezpieczenie sprawozdania finansowego

1352

Ubezpieczenie sprawozdania finansowego

System dodatkowego uwiarygadniania sprawozdawczości, polegający na zapewnieniu użytkownikom sprawozdania finansowego ochrony ubezpieczeniowej na wypadek poniesienia przez nich strat w wyniku nierzetelności sprawozdania. Kwota ubezpieczenia, jak i naliczona składka są upubliczniane i tym samym stają się wskaźnikiem ryzyka księgowego – co stanowi silny bodziec do dbania o wysoką jakość sprawozdań. W takim układzie, biegli rewidenci wykonują swoją funkcję atestacyjną na zlecenie firm ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie sprawozdania finansowego ma na celu eliminację potencjalnego konfliktu interesów w relacji biegły rewident – klient, a także zwiększenie zaufania publicznego do sprawozdawczości finansowej. Jest ono jednym z bardziej radykalnych przykładów ruchu reformatorskiego w sprawozdawczości finansowej. Porównaj z ubezpieczeniem od błędów i przeoczeń. Źródło: dokument zatytułowany „Financial Statement Insurance”, autor Dontah i in., Institute for Excellence in Corporate Governance przy School of Management, University of Texas (Dallas, USA).