Warunki rynkowe

2588

Warunki rynkowe

Niezależne, rynkowe stosunki handlowe, na które nie mają wpływu powiązania rodzinne, towarzyskie, naciski polityczne lub ukryte motywy i interesy nie mające związku z daną transakcją. Za wartość rynkową uznaje się wartość uzyskaną w wyniku transakcji opartej na relacjach rynkowych między sprzedającym i kupującym, gdzie cena towarów lub usług ustalona jest w wyniku niezakłóconego procesu przetargowego odzwierciedlającego czyste siły popytu i podaży.

Warunki rynkowe