Zdarzenie po dacie bilansu

1360

Zdarzenie po dacie bilansu

Zdarzenie księgowe, które miało miejsce po dacie bilansu (czyli po zamknięciu ksiąg rachunkowych), ale przed formalnym opublikowaniem sprawozdania finansowego. Ściśle rzecz biorąc, zdarzenie takie nie ma nic wspólnego z minionym okresem obrotowym (zostanie zarejestrowane w następnym okresie). Niemniej jednak, obowiązująca w rachunkowości zasada rzetelnej prezentacji wymaga, by odbiorcy sprawozdania finansowego mieli pełny obraz sytuacji przedsiębiorstwa. Jeżeli nowe informacje wskazują, że uprzednio przyjęte szacunki w sposób istotny odbiegają od rzeczywistości (np. w przypadku utraty wartości przez wykazywane w bilansie aktywa), w księgach okresu poprzedniego dokonuje się wstecznych korekt. Jeżeli natomiast zdarzenie nie jest powiązane z bilansem sporządzonym na koniec minionego okresu, ale ma istotne znaczenie dla odbiorców (jak np. oferta przejęcia), powinno zostać ujawnione w informacji dodatkowej, jako zdarzenie nie wymagające korekty sprawozdania finansowego.