Dywidenda kapitałowa

1210

Dywidenda

  • Kwota wypłacana akcjonariuszom w wyniku podzia- łu zysku spółki. Patrz również wskaźnik wypłaty dywidendy = stosunek wypłaconych dywidend do zysku.
  • W przypadku niewypłacalności, dywidenda oznacza kwotę wypłacaną wierzycielom z wpływów osiągniętych z likwidacji nie zabezpieczonych aktywów.

Dywidenda kapitałowa

Dywidenda wypłacana w formie dodatkowych akcji, w przeciwieństwie do wypłacanej w gotówce. Może być również nazywana dywidendą wypłacaną w formie weksla krótkoterminowego. Konwersja zatrzymanych zysków i/lub rezerw kapitałowych na emisję kapitału akcyjnego może być atrakcyjna dla spółek, które muszą oszczędzać gotówkę. Równie często akcjonariusze decydują się na program „reinwestycji dywidend” celem objęcia większej liczby akcji zamiast płatności w  gotówce (która może być kłopotliwa w kontroli i administracji). Dywidendy kapitałowe często rozwadniają ceny akcji z powodu zwiększenia liczby papierów w obrocie. Zmieniają one również strukturę kapitałową spółki oraz zysk z akcji. Patrz również podział, split.