Funkcja finansowa

1742

Funkcja/stanowisko, łączące podstawowe czynności menedżerskie związane ze strategią, działalnością operacyjną i zarządzaniem ryzykiem. Obejmuje ono pięć najważniejszych obszarów działania lub rodzajów decyzji:

  1. Rachunkowość: prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość, wewnętrzne środki kontroli, prognozowanie;
  2. Struktura kapitalu: wyszukiwanie, pozyskiwanie i utrzymywanie odpowiedniego poziomu zadłużenia i kapitału własnego;
  3. Planowanie kapitałowe: dobór inwestycji, wycena projektów i prognozowanie;
  4. Zarządzanie gotówką (płynnością): unikanie naruszania warunków umowy, gospodarowanie kapitałem obrotowym;
  5. Planowanie podatkowe: ograniczanie do minimum obciążeń podatkowych dzięki zastosowaniu legalnych środków umożliwiających wykorzystanie ulg podatkowych.

zarządzanie finansami

zarządzanie finansami

W  dużej firmie funkcję tę pełni dyrektor finansowy. W  przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, funkcja ta będzie spoczywać w rękach właściciela lub dyrektora zarządzającego. Osoba pełniąca to stanowisko jest odpowiedzialna za kontakty z  kredytodawcami. Zwykle firmy, których działalność zmierza do bankructwa charakteryzują się niedostatecznie rozwiniętą funkcją finansową.