Inwestowanie społecznie odpowiedzialne

1022

Ruch zajmujący się inwestowaniem w oparciu o przesłanki dotyczące zarówno wyników finansowych, jak i względów etycznych – w szczególności związanych ze społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw (CSR). Za motyw powstania tego ruchu można przyjąć po części altruizm, a po części dobrze pojęty interes – wraz ze wzrastającą w świecie świadomością znaczenia odpowiedzialności społecznej, przedsiębiorstwa będące „dobrymi obywatelami” osiągają w długim okresie lepsze wyniki. Inwestowanie z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności społecznej – zwane również „inwestowaniem ukierunkowanym na trwały rozwój” (“sustainability investing”) – stanowi na rynkach kapita- łowych mniejszość, choć jego udział i rozpoznanie wzrasta (co widać na przykładzie indeksu Dow Jones Sustainability Group Index.