Korzyści skali

1262

Zmiany jednostkowych kosztów zmiennych/bezpośrednich, towarzyszące zmianom wielkości produkcji. Korzyści skali nie odzwierciedlają przypadających na jednostkę zmian kosztów stałych/ pośrednich, które zmniejszają się wraz ze wzrostem produkcji w wyniku roz- łożenia kosztów stałych na większą liczbę produktów. Rosnące korzyści skali, zmniejszające koszty zmienne, są rezultatem efektu „krzywej uczenia się”, czyli lepszej specjalizacji siły roboczej (która przez wielokrotne powtarzanie danej czynności dochodzi do lepszego jej opanowania) oraz upustów przy zakupie materiałów w ilościach hurtowych. Malejące korzyści skali, zwiększające koszty zmienne, spowodowane są „wąskimi gardłami” w produkcji, awariami maszyn, wynagrodzeniem za nadgodziny i niedoborami siły roboczej. Korzyści skali stanowią istotny element analizy koszt-wolumen-zysk.