Krzywa dochodowości

986

Kształt stopy dochodu papierów wartościowych z  porównywalnymi ocenami ratingowymi dla różnych terminów zapadalności. Krzywa ta odzwierciedla tzw. strukturę czasową stóp procentowych: dłuższe terminy zapadalności mają zazwyczaj wyższe stopy dochodu. Główną przyczyną jest tutaj to, że inwestorzy potrzebują dodatkowej rekompensaty za utratę płynności oraz za większe ryzyko wynikające z pozycji długich. Zatem krzywa dochodowości z reguły pnie się w górę, aczkolwiek zdarzają się wyjątki, tak jak w  przypadku odwróconej krzywej dochodowości, gdy pogarszają się warunki ekonomiczne.

Krzywa dochodowości