Metoda kalkulacji rozwodnionych zysków na jedną akcję

1073

Metoda liczenia wpływu nadwyżki warrantów lub opcji na rozwodnienie zysku na akcję wówczas, gdy istnieje skomplikowana struktura akcjonariatu:

Metoda kalkulacji rozwodnionych zysków na jedną akcję - wzór

Metoda ta zakłada, że wpływy ze sprzedaży własnych akcji po cenie wykonania warrantów lub opcji są wykorzystane do zakupu i wycofania z obiegu akcji zakupionych na giełdzie po cenie rynkowej. Akcje, których nie można zakupić, są „pozosta- łością”, która powoduje rozwodnienie (zysku na akcję) przez warranty/opcje.

Metoda kalkulacji rozwodnionych zysków na jedną akcję - przykład