Oświadczenie zarządu

1443

Oświadczenie zarządu

Ważne źródło dowodów badania dające biegłemu rewidentowi potwierdzenie określonych informacji, które w braku niezależnych i wiarygodnych zewnętrznych źródeł, może dostarczyć tylko zarząd. Na przykład, biegły rewident może poprosić zarząd o formalne oświadczenie dotyczące transakcji ze stronami powiązanymi, adekwatności przyjętych zasad rachunkowości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zobowiązań warunkowych (by wymienić tylko kilka kluczowych pozycji). Ponieważ rola biegłego rewidenta w dużej mierze polega na kontrolowaniu zarządu, wiarygodność takich oświadczeń ma oczywiście swoje ograniczenia. Tym niemniej, oświadczenia takie są przyjmowane, choćby po to, by umożliwić zarządowi oficjalne i wyraźne podanie informacji posiadanych na dany temat.