Notowanie

1154

Notowanie

Zadeklarowana cena rynkowa akcji w obrocie publicznym na giełdzie papierów wartościowych. Aby akcja była notowana, musi istnieć czynny rynek, na którym transakcje są finalizowane po natychmiast ujawnianej cenie. W przeciwnym razie cena akcji będzie funkcją niezależnie działających kupujących i  sprzedawców dochodzących do porozumienia w  negocjacjach prywatnych. Termin „uzyskać notowanie” odnosi się także do wejścia na giełdę.

Notowany papier wartościowy

Papier wartościowy (z reguły akcje), którego cena notowana jest na giełdzie papierów wartościowych. Organy regulujące rynek giełdowy narzucają emitentom określone przepisy, które muszą być spełnione, aby akcje mogły być notowane na giełdzie. Wymogi te różnią się w zależności od giełdy, ale generalnie obejmują:

  • zbywalność akcji,
  • minimalny stopień kapitalizacji rynkowej,
  • minimalny poziom nominalnego kapitału,
  • minimalny poziom rentowności,
  • minimalną liczbę akcjonariuszy,
  • opublikowanie odpowiednio przygotowanego i  zatwierdzonego prospektu emisyjnego,
  • regularne podawanie do wiadomości publicznej sprawozdań finansowych z opinią biegłego rewidenta.

Aby móc spełnić wymienione wymogi i uzyskać dostęp do publicznych rynków kapitałowych, przedsiębiorstwo musi być odpowiedniej wielkości. Patrz Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (USA).