Okres obrotowy (sprawozdawczy)

1795

Okres obrotowy (sprawozdawczy)

Okres czasu, w którym rachunkowość dokonuje pomiaru działalności przedsiębiorstwa. W sprawozdawczości prowadzonej na potrzeby odbiorców zewnętrznych, okres ten to zwykle rok kalendarzowy (stąd raport roczny), a także okresy półroczne i kwartalne (odzwierciedlane w sprawozdaniach śródrocznych). W rachunkowości zarządczej, która kładzie szczególny nacisk na istotność i aktualność danych, okresy sprawozdawcze mogą być znacznie krótsze (nawet dzienne). Zasady ujmowania przychodów oraz zapewniania współmierności przychodów i kosztów starają się przyporządkować wyniki pomiarów właściwym okresom sprawozdawczym. Patrz również MSBSF, MSR i rozdzielanie pozycji należących do różnych okresów.