Optymalna dźwignia

1037

Kwota długu, która pozwoli na zminimalizowanie całościowego średniego ważonego kosztu kapitału. Zbyt mały dług pozbawi akcjonariuszy korzyści z taniego kapitału obcego po opodatkowaniu, który może zwiększyć stopę zwrotu dla udziałowców (chociaż dzieje się to kosztem większej zmienności stopy zwrotu z  działalności gospodarczej). Zbyt wielki dług obciąży kredytobiorcę stałymi kosztami, które mogą w efekcie doprowadzić do niewywiązania się ze zobowiązań i niewypłacalności w razie zmniejszonych przepływów gotówkowych. Znalezienie odpowiedniej równowagi mieści się w ramach decyzji dotyczących struktury kapitałowej i wymaga rozważenia takich czynników, jak optymalna relacja ryzyka i dochodu, dźwignia występująca u konkurencji, percepcja rynku (patrz poniżej), a także stosunek właściciela do ryzyka (w przypadku firm prywatnych).

Optymalna dźwignia