Porównywalność

1408

Porównywalność

Możliwość dokonywania porównań wyników finansowych różnych przedsiębiorstw, lub tego samego przedsiębiorstwa w różnych okresach, na podstawie sprawozdań finansowych. Zapewnienie porównywalności jest jedną z najważniejszych kwestii ujętych w ramach pojęciowych rachunkowości, a także kluczowym elementem stanowiącym o użyteczności sprawozdań. Inwestorzy na rynkach kapitałowych wciąż poszukują porównań. Wyniki w kategoriach absolutnych (pokazujące jak sobie radzi dana firma) mają przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych znaczenie drugorzędne, w stosunku do wyników porównawczych (pokazujących kto ma lepsze rezultaty). Podstawową formą porównywalności jest zestawianie informacji o wynikach i pozycji finansowej przedsiębiorstwa na przestrzeni czasu – stąd dane z poprzedniego okresu stanowią integralną część sprawozdania finansowego. Jeżeli w zasadach rachunkowości nastąpiły zmiany, w celu zachowania porównywalności dokonywane są korekty poprzedniego okresu, a wystawiona przez biegłych rewidentów opinia z badania z zastrze- żeniami sygnalizuje ten fakt użytkownikom. Porównywalność ograniczają również róż- nice w standardach rachunkowości, do których zniwelowania zmierza proces harmonizacji standardów. Jedna z fundamentalnych debat w rachunkowości toczy się między zwolennikami ujednolicenia standardów (co ma ułatwić porównywalność), a zwolennikami dopuszczenia pewnej elastyczności (która może umożliwić bardziej rzetelną prezentację w sytuacjach zasługujących na szczególne traktowanie). Anglosaska tradycja księ- gowa skłania się w tej kwestii ku większej elastyczności. Ograniczenia porównywalności są jednym z powodów, dla których analiza finansowa skupia się na tym zagadnieniu.