Przyrost (proces narastania)

1344

Przyrost (proces narastania)

Ogólne określenie dowolnego procesu stopniowego, zewnętrznie napędzanego wzrostu. W przypadku procesu tworzenia wartości opartego na naturalnym wzroście, przyrost generuje przychody. Przykładem może być wartość upraw rolniczych dojrzewających w polu, lub wartość żywego inwentarza przybierającego na wadze i zyskującego na wartości rynkowej. Sytuacja przyrostu przychodów pociąga za sobą pytanie w kwestii ujmowania przychodów: czy w okresie trwania przyrostu powinno się wykazywać przychód? Takie podejście byłoby równoznaczne z postawieniem znaku równości pomiędzy sprzedażą a produkcją, lub pomiędzy sprzedażą a upływem czasu. O ile istnieje aktywny rynek dysponujący gotową, rynkową ceną odniesienia, standardy rachunkowości generalnie uznają niezrealizowane zyski z tytułu przyrostu jako przychód (patrz działalność rolnicza, rozliczanie w rachunkowości). Przyrost może być również źródłem kosztów w przypadku zobowiązań rosnących z upływem czasu (patrz koszt przyrostu dyskonta). W myśl zasady ostrożnej wyceny, tego rodzaju przyrost jest zazwyczaj ujmowany bezpośrednio w kosztach.